Редакційний статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Зборами Учасників 
Підприємства з іноземними інвестиціями 
у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
«Телерадіокомпанія «НБМ»

Протокол №  б\н  від  27 лютого 2007 р.РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ 
 

Підприємства з іноземними інвестиціями у
формі товариства з обмеженою відповідальністю 
«Телерадіокомпанія «НБМ»


  м. Київ – 2007

1. Загальні положення


   1.1. Цей Редакційний статут Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «НБМ», (в подальшому - «Редакційний статут») розроблено відповідно до Засад редакційної політики «5 каналу», Закону України «Про телебачення та радіомовлення» на основі чинного законодавства України.


 

1.2. Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «НБМ», (в подальшому - «Товариство») є юридичною особою за законодавством України, зареєстровано Подільською районною у місті Києві Державною адміністрацією, 12 червня 1997 року за № 10711200000001431, інд. код 22837796.

   Товариство є телерадіоорганізацією відповідно до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» та діє на підставі Ліцензій, виданих Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення.

   1.3. Редакційний статут визначає:

      1.3.1. Порядок створення, діяльності та компетенцію Редакційної ради Товариства (в подальшому – «Редакційна рада»).

   1.3.2.    Склад та компетенцію творчого колективу Товариства (в подальшому – «Творчий коллектив»).

   1.3.3. Порядок створення, використання та поширення/розповсюдження інформації Товариством.

   1.3.4.     Порядок внесення змін та доповнень до Редакційного статуту.

   1.4. Положення цього Редакційного статуту поширюються та є обов’язковими до виконання для органів управління Товариства, всіх працівників Творчого колективу та Учасників (власників) Товариства. Всі особи, на яких поширюються та є обов’язковими до виконання положення цього Редакційного статуту повинні бути ознайомлені з його змістом.

   1.5. Учасники Товариства не мають права втручатися у творчу діяльність Товариства в інший спосіб, ніж через внесення змін/доповнень до даного Редакційного статуту.  
 

2. Порядок створення, діяльність та компетенція Редакційної ради


   2.1 Редакційна рада Товариства є дорадчим органом на який покладається:

1) контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Товариства;

2) контроль за дотриманням телерадіожурналістами цього статуту, Редакційної політики;

3) внесення на розгляд органів управління Товариства питання про відсторонення від керівництва Товариством або його окремими підрозділами осіб, які порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури, про призначення службового розслідування із зазначених питань.

   2.2. З метою представництва інтересів Учасників Товариства до Редакційної ради Зборами Учасників Товариства призначаються представники Учасників Товариства. Такі представники діють в інтересах та від імені Учасників Товариства.

   2.3. Редакційна рада складається з 10 (десяти) осіб, половина з яких призначається відповідно рішення Зборів Учасників Товариства, а інша половина – відповідно до рішення зборів творчого колективу Товариства

   2.4. Кожен член Редакційної ради має право в будь-який час вийти зі складу Редакційної ради за власним бажанням з обов’язковим повідомленням про це Учасників Товариства та Творчого колективу за 14 календарних днів до дати виходу.

   2.5. У такому випадку учасники Товариства та/або Творчий колектив призначають нового члена Редакційної ради замість вибулого протягом 14 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення шляхом відкритого голосування. Рішення про відкликання та звільнення члена Редакційної ради та про обрання нового члена Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах Учасників Товариства та/або Творчого колективу. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Зборів є вирішальним.

   2.6.Внесення на розгляд органів управління Товариства питання про відсторонення від керівництва Товариства або його окремим підрозділами осіб, які порушували Редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав членів Творчого колективу, заборони цензури, про призначення службового розслідування щодо таких порушень.

   2.7. Редакційна рада проводить чергові Збори не рідше одного разу на рік.

   За ініціативою простої більшості членів Редакційної ради проводяться позачергові Збори.

   2.8. Про проведення зборів Редакційної ради члени Редакційної ради повідомляються письмово (надіслання рекомендованого листа або кур’єром або направлення листа за допомогою електронної пошти) із зазначенням часу та місця проведення зборів Редакційної ради та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 14 днів до дня проведення зборів Редакційної ради.

   Будь-хто з членів Редакційної ради має право вимагати розгляду питання на зборах Редакційної ради за умови, що воно було ним доведено до відома інших членів Ради не пізніш як за 5 днів до дня проведення зборів.

   З питань не включених до порядку денного рішення можуть прийматися тільки за згодою вcix Учасників, присутніх на зборах Редакційної ради.

   2.9. Збори редакційної ради є правомочними, якщо на них присутня більшість від загальної кількості членів Редакційної ради.

   2.10. На час проведення Зборів зі складу присутніх обирається Голова, який веде Збори та секретар, який оформлює протокол Зборів. Протокол оформлюється в письмовій формі та підписується Головою та секретарем Зборів.

   2.11. Редакційна рада приймає рішення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на Зборах членів Редакційної ради. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Зборів є вирішальним.

   2.12. Рішення Редакційної ради доводяться до відома Творчого колективу та є обов’язковими до виконання.   


3. Склад, компетенція та відповідальність Творчого коллективу


3.1. До Творчого колективу входять всі журналісти, які працюють в телерадіоорганізації на основі трудового договору (контракту, угоди) або на позаштатних засадах, професійні творчі працівники, що визначені Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» з моменту їх прийняття на роботу до Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України про працю.


   3.2. Творчий колектив зобов’язаний:

    - дотримуватися норм чинного законодавства України у сфері радіомовлення і телебачення;

    - дотримуватися положень цього Редакційного статуту;

    - дотримуватись положень локальних актів Товариства;

    - дотримуватися наказів та розпоряджень керівних посадових осіб Товариства;

    - сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;

    - не використовувати інформацію, що є комерційною таємницею/конфіденційною інформацією Товариства, відповідно до локальних актів Товариства;

    - не використовувати неперевірену на достовірність інформацію, інформацію, розповсюдження якої заборонено чи обмежено законодавством та/або локальними актами Товариства.

   3.3. Творчий колектив має право:

     - обирати зі свого складу осіб, які представлятимуть інтереси Товариства з питань, що входять до компетенції Творчого колективу перед третіми особами;

     - використовувати в своїй діяльності об’єкти інтелектуальної власності відповідно до норм чинного законодавства України;

     - на отримання інформації від державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності необхідної для здійснення своєї діяльності;

     - через своїх представників – Членів Ради - вносити на розгляд Зборів Редакційної ради питання та вимагати їх розгляду.


   3.4. З метою представництва інтересів Творчого колективу до Редакційної ради призначаються представники Творчого колективу – члени Редакційної ради. Такі представники призначаються Зборами Творчого колективу та діють в інтересах та від імені Творчого колективу.

   3.5. Творчий колектив має право проводити Збори.

Збори Творчого колективу проводяться в обов’язковому порядку, у наступних випадках:

     - необхідності обрати представників Творчого колективу до Редакційної ради;

     - за ініціативою не менше 1/3 складу Творчого колективу з питань, що стосуються його діяльності.

   3.6. Про проведення зборів Творчого колективу члени Творчого колективу повідомляються письмово (надіслання рекомендованого листа або кур’єром або направлення листа за допомогою електронної пошти) із зазначенням часу та місця проведення зборів Творчого колективу та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 14 днів до дня скликання зборів Творчого колективу.

       Будь-хто з членів Творчого колективу має право вимагати розгляду питання на зборах Творчого колективу за умови, що воно було ним доведено до відома інших членів не пізніш як за 5 днів до проведення зборів. З питань не включених до порядку денного рішення можуть прийматися тільки за згодою вcix учасників, присутніх на зборах Творчого колективу.

   3.7. Збори Творчого колективу є правомочними, якщо на них присутні не менше 1/2 складу Творчого колективу.

   3.8. На час проведення Зборів Творчого колективу з їх складу обирається Голова, який веде Збори та секретар, який оформлює протокол Зборів. Протокол оформлюється в письмовій формі та підписується Головою та секретарем Зборів.

   3.9. Рішення приймається шляхом відкритого голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на Зборах. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Зборів є вирішальним.  
 

4. Порядок створення, використання та поширення/розповсюдження інформації Товариством


   4.1. Всі члени Творчого колективу в процесі здійснення своєї діяльності, в тому числі під час підготовки повідомлень, репортажів, передач та їх сповіщення, зобов’язуються дотримуватися вимог передбачених даним Редакційним статутом, локальними актами Товариства та нормами чинного законодавства України.

   4.2. Інформація, що використовується під час діяльності Творчого колективу та Товариства повинна бути достовірною, точною, оперативною, об’єктивною, неупередженою, збалансованою.

   Достовірна інформація - повна та така, що відповідає дійсності.

   Точна  –  інформація, що подається без змін та будь-яких перекручень відносно першоджерела.

   Оперативна інформація – доводиться до відома в найкоротші строки після її отримання.

   Об’єктивна та неупереджена – інформація подана без особистих оцінок, суджень, висновків, припущень радіожурналістів.

   Збалансована інформація – містить різні точки зору фахівців, учасників подій, подається із збереженням хронології подій, із використанням максимальної кількості джерел.

   4.3. Інформація, що відповідно до чинного законодавства є конфіденційною, з обмеженим доступом, використовується/розповсюджується Товариством в порядку передбаченому чинним законодавством України та/або локальними актами власників такої інформації.

   4.4. Інформація про насильництво, злочини, різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи та інвалідів), що може мати негативний вплив на дітей, про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами розповсюджується Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України.

     Товариство зобов’язане не допускати в інформаційних та інших телерадіопередачах систематичного, цілеспрямованого, безпідставного загострення уваги щодо інформації про насильство, війну, жорстокість, розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі, позитивного їх подання.

Товариство зобов’язується не здійснювати сповіщення дитячих телерадіопередач, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків.

    4.5. Відносини, що виникають під час рекламної діяльності та спонсорства регулюються Законом України «Про рекламу», «Про благодійництво та благодійні організації» та іншими нормативно-правовими актами, що є обов’язковими до виконання телерадіоорганізаціями.

    4.6. Не допускається прихована реклама та одержання творчими працівниками Товариства товарів та послуг безкоштовно або за пільговими цінами.

    4.7. При розповсюдженні інформації Товариство дотримується вимог законодавства щодо авторських та суміжних прав.  

5. Порядок внесення змін та доповнень до Редакційного статуту.

 5.1. Внесення змін та доповнень до цього Редакційного статуту здійснюються в письмовій формі та затверджуються Учасниками Товариства. Зміни можуть вноситися шляхом складання Редакційного статуту в новій редакції або шляхом викладення змін в додатках.

 5.2. Зміни набувають чинності з моменту затвердження їх Учасниками Товариства. 


 6. Прикінцеві положення

 6.1. Даний Редакційний статут набирає чинності з дня його затвердження Учасниками Товариства.

 6.2. Даний Редакційний статут підлягає оприлюдненню.

 6.3. Копія Редакційного статуту протягом семи днів з часу його прийняття або внесення змін до нього надсилається Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення.  
 

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСАТ-БРОК» в особі  директора Мелконяна Рубена Веліхановича, який діє на підставі Статуту. 
 
2. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «КАКАО ЕНД ШУГАР ІНТЕРНЕШНЛ», в особі Буглака Юрія Олександровича, який діє на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом в Ікселі, в м. Брюсселі, Бельгія,  Бернадет Інжевелд 04.05.2005 р., апостиль від 04.05.2005 р., за  №9805050504641814

Loading...